Mokslas

Kauno technologijos universitetas kviečia teikti dokumentus Statybos ir architektūros fakulteto dekano pareigoms užimti

0

Kauno technologijos universitetas (KTU) kviečia teikti dokumentus Statybos ir architektūros fakulteto dekano pareigoms užimti

KTU – lyderiaujantis plačios aprėpties universitetas, glaudžiai bendradarbiaujantis su verslu. Universitete vykdomos inžinerijos, technologijos, fizinių, humanitarinių, socialinių mokslų ir menų krypčių studijos ir moksliniai tyrimai.

Statybos ir architektūros fakultete vykdomos bakalauro ir vientisosios (2 studijų programos), magistrantūros (4), doktorantūros (2) studijos, skatinamas tarptautiškumas, verslo partneriai įtraukiami į studijų procesą. Studijų programose taikomi pažangūs studijų metodai ir inovatyvios technologijos: jungtiniai semestro projektai, „studio“ metodas, BIM (Statinio informacinis modeliavimas), į studijų procesą įtraukiami užsienio specialistai/dėstytojai.

Fakultete plėtojami technologijų ir humanitarinių mokslų tyrimai, kuriuos vykdo apie 100 pedagogų ir mokslo darbuotojų. Fakultete išvystyta mokslo ir verslo integracija – suteikiama galimybė verslui naudotis pažangiausiais technologiniais sprendimais ir teikiamomis paslaugomis. Fakultete veikia akredituotas Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimų centras, bei su verslo partneriais įkurtas Išmaniųjų miestų ir infrastruktūros centras.

Fakultete vykdomų tyrimų kryptys:

 • Statybinės medžiagos, konstrukcijos ir technologijos
 • Pastatų energetika ir mikroklimatas
 • Lietuvos kraštotvarka (architektūra, urbanistika)
 • Skaitmeninė transformacija statyboje, skaitmeninis turto valdymas

Apie poziciją

Kaip sėkmingai išlaikyti matematikos egzaminą

Dekanas yra KTU rektoriui pavaldus aukščiausias fakulteto vadovas. Jis prisiima pilną atsakomybę už fakulteto studijų ir mokslinių tyrimų veiklą bei jo veiklos valdymą,  vadovauja fakulteto vadovų komandai.

Šios pareigos skiriamos penkeriems metams su galimybe pratęsti kadenciją dar penkeriems metams. Tas pats asmuo gali būti skiriamas į šias pareigas ne daugiau nei dvi kadencijas iš eilės.

Dekano pareigos apima (bet neapsiriboja):

 • fakulteto studijų ir mokslinių tyrimų plėtros vystymą ir vizijos palaikymą;
 • vadovavimą fakulteto komandai ir fakulteto indėlio nukreipimą siekiant strateginių KTU tikslų;
 • strateginių ir metinių fakulteto veiklos tikslų formavimą ir stebėseną;
 • fakulteto indėlio užtikrinimą siekiant nuolatinio studijų programų kokybės gerinimo ir užtikrinant šiuolaikine didaktika pagrįstą mokymą;
 • fakulteto mokslinių tyrimų portfelio kūrimą ir plėtrą;
 • galimybių nustatymą ir tarpdisciplininę veiklą bei glaudesnį bendradarbiavimą su verslu skatinančios politikos ir iniciatyvų vystymą, o taip pat partnerysčių su regioninėmis įmonėmis ir bendruomene plėtrą;
 • fakulteto bendradarbiavimo su kitais akademiniais ir neakademiniais KTU padaliniais puoselėjimą;
 • palaikymą kuriant ir įgyvendinant inovatyvų ir veiksmingą požiūrį į studentų pritraukimą ir santykių su jais valdymą bei fakulteto personalo įdarbinimą, išlaikymą, mokymą ir veiklos valdymo modelius;
 • patikimos fakulteto finansinės veiklos užtikrinimą.

Dekanas turėtų:

 • turėti įtikinamą akademinę viziją ir gebėjimą įgyvendinti studijų ir mokslinių tyrimų inovacijas;
 • turėti puikius organizacinius įgūdžius, gebėti nustatyti prioritetus bei prisiimti atsakomybę;
 • būti motyvuotu lyderiu ir komandos nariu, bendradarbiauti su kitų organizacijos padalinių kolegomis;
 • sugebėti prisitaikyti dinamiškose darbinėse situacijose, suvaldyti kompleksines užduotis ir laikytis nustatytų terminų;
 • sugebėti įgyvendinti finansinę, personalo ir kitų išteklių politiką, kuria palaikomi fakulteto ir universiteto strateginiai tikslai;
 • būti tarpininku ir komandos nariu, gebėti įtikinti ir įkvėpti, taip pat atsižvelgti į kitų darbuotojų nuomonę.

Visi kandidatai privalo turėti daktaro (ar lygiavertį) laipsnį, vadovavimo patirties, labai gerai mokėti lietuvių ir profesinę anglų kalbą.

Dokumentų pateikimas

Žemiau išvardintus dokumentus reikia pateikti elektroniniu paštu cv@ktu.lt:

 • motyvacinį laišką;
 • siūlomos fakulteto vizijos ir prioritetinių tikslų aprašymą (veiklos gaires);
 • detalų gyvenimo aprašymą (CV), įskaitant pasiektus mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatus bei įgytą akademinę, vadybinę ir kitą svarbią patirtį;
 • įgytą daktaro (ar lygiavertį) laipsnį liudijančio dokumento kopiją;
 • sertifikuotą pažymėjimą dėl valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo III kategorijos lygmeniu, jei gimtoji kalba nėra lietuvių kalba;
 • sertifikuotą pažymėjimą dėl anglų kalbos mokėjimo C1 lygmeniu, jei gimtoji kalba nėra anglų kalba;
 • papildomus dokumentus, informaciją ar nuorodas, įrodančius kandidato mokslinę, akademinę ir vadybinę veiklą bei kvalifikaciją (kandidato nuožiūra).

Galutinis dokumentų priėmimo terminas – 2021 m. gegužės 23 d.

Siūlomas bruto atlyginimas  3529 EUR * (t. y., neatskaičius mokesčių).

Turint papildomų klausimų dėl kandidatų atrankos, prašome kreiptis į Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus atstovę Kristiną Juodišiūtę el. paštu kristina.juodisiute@ktu.lt.

* KTU atlyginimo pasiūlymas nustatomas atsižvelgiant į iš anksto šiai pozicijai nustatytus užmokesčio intervalus.

Jums gali patikti

Dagiau iš temos: Mokslas