Raudondvaryje prisimintas Trijų lietuvių memorandumas

Antradienį Raudondvario pilyje (Kauno r.) įvyko mokslinė konferencija, skirta Kazio Griniaus, Jono Prano Aleksos ir Mykolo Krupavičiaus memorandumo 75-osioms metinėms.

Renginio iniciatorius, Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugijos pirmininkas Valentinas Aleksa tvirtino, kad trijų žinomų Lietuvos politinių veikėjų lietuvių tautos vardu vokiečių generaliniam komisarui KauneTeodoruiAdrianui von Rentelnui 1942 m. lapkričio 14 d. įteiktas memorandumas buvo svarbus tautos savigarbos ir pilietinio ryžto dokumentas.Istorikai dažnai jį vadina Trijų memorandumu.

Dokumentebuvoprotestuojamaprieš Lietuvos kolonizavimą, lietuvių ir lenkųūkininkųturtogrobimą,žydųir kitųtautybiųžmoniųžudymą. Svarbu ir tai, kadbuvoįvardintaspagrindinislietuviųtautostikslas – atkurtinepriklausomąLietuvą.

  1. Aleksosteigimu, vokiečiaitadabuvoįsitikinęsavopergale, todėlpaskelbtitokįpareiškimąreikėjodidelėsdrąsos ir ryžto.NaciaiLietuvojeplanavosunaikintivisusžydus ir čigonus, o lietuvius per 50 metųgermanizuoti.Memorandumoautoriaibuvosuimti ir tik K. Grinius, dėlsavogarbausamžiaus,buvokalinamasnamuose.

Renginyjedalyvavęs Kauno žydųbendruomenėspirmininkasGercasŽakasįsitikinęs, kadTrijųmemorandumaspaskatinolietuviusgelbėtižydųtautybėsgyventojusnuogenocido.

“Memorandumasbuvonuostabuslietuviųtautospristatymas”- tvirtinožurnalistasVidmantasValiušaitis. Jispabrėžė, kadnagrinėjantistoriniusreiškiniussvarbukalbėtifaktais. “Mesemocingaireaguojame į įvairiuskatinimus, bet negebametinkamaipristatytisavoistorijos”, – apgailestavopranešimoautorius.

Renginyjetaip pat pranešimusskaitė  LRSeimonarysŽygimantasPavilionis, profesoriusArimantasDumčius, kitilektoriai

Konferencijosglobėjas, Kauno rajono merasValerijusMakūnaspastebėjo, kadprimirštasTrijųmemorandumasyraaktualus ir dabar, kai pasaulyje ne visadagirdimasmažųtautų balsas. “Memorandumasskelbėbendražmogiškuosiusidealus, gynėžmogausteises ir skriaudžiamastautas”, – kalbėjomeras.

KonferencijosdalyviaivieningaipritarėV. MakūnoidėjaiGarliavojepasodinti 100 ąžuoliukų, skirtųžymiems Lietuvos valstybėskūrėjams, tarp jųbūtų ir ąžuoliukai K. Griniui, J. P. Aleksai ir M. Krupavičiui.

Atkurtos Lietuvos valstybėsšimtmečiuiskirtąrenginįorganizavoSūduvoskraštomokslo, istorijos ir kultūros draugija,Kauno rajono savivaldybė, Kauno rajono švietimo centras, Sūduvoskraštomoksloakademija,PasaulioAleksųgiminiųistorijos ir kultūros draugija,Pasauliolietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras.

         

 

 

Komentarai

Komentarai